Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Conversa:Corrector ortográfico para OpenOffice.org

ESTA TODO PENDENTE DE REVISAR**OLLO**ESTES CAMBIOS NON TEÑEN PORQUE SER PROPAGADOS Á VERSIÓN FUNCIONAL

Solicitudes

Sería interesante dispor dun dicionario de sinónimos

Erros pendentes

Nomes

- *dia (día)
- *auxiliár, aparece como suxestión válida cando non o é.
- *exercinte (exercente)
- *astrinxente (adstrinxente)
- *vinteún, *vintedous, *vintetrés, *vintecatro, *vintecinco, *vinteseis, *vintesete, *vinteoito, - *vintenove. Débense escribir sempre desaglutinados: vinte e un, vinte e dous,...
- *currículum (curriculum) - *vademécum (vademecum)


Verbos

 • hainas
 • continuei
 • elexir (elixir, ver toda a conxugación, CIII)


Revisar e introducir a casuística dos verbos irregulares cos pronomes: haino(PTE), óao (IMP), faino(PTE, IMP), ... que son consideradas formas incorrectas

Revisar a conxugación dos verbos que teñen dous posíbeis paradigmas (aínda que tenden á conxugación regular, especialmente nalgunhas persoas do PTO. e PS

dicir, ver, vir e todos os seus derivados motivados:

 • interviron
 • interviu
 • intervistes
 • maldixen
 • bendixen


 • éche
 • liches
 • leron
 • lera
 • leras
 • lerades
 • leran
 • lésemos
 • rísemos
 • lésedes
 • rísedes
 • lesen
 • leres
 • lermos
 • lerdes
 • leren
 • sirve
 • fuxe
 • iamos
 • iades
 • ide

Eivas pendentes

Interxeccións (VOLG)

 • abur
 • ah
 • ai
 • arre
 • benia
 • canté
 • carafio
 • caramba
 • cataplún
 • coriño
 • dodemo
 • ea
 • eh
 • ei
 • eiramá
 • epa
 • gache
 • ho
 • hum
 • hurra
 • madeus
 • mícaro
 • múcaro
 • oh
 • oi
 • olé
 • paf
 • pam
 • pataplaf
 • pataplún
 • plof
 • pum
 • pumba
 • recoiro
 • to
 • uf
 • vaites
 • xo
 • guau (non VOLG)

Participios fortes e truncados

 • ido
 • absolto
 • acolleito
 • aflito
 • colleito
 • comesto
 • contradicido
 • controverso
 • desenvolto
 • desprovido
 • desprovisto
 • econlleito
 • envolto
 • desprover
 • desprovido
 • desprovisto
 • ergueito
 • inserto
 • limpado
 • refritir
 • volto
 • refritido
 • desdito
 • anisosilábico
 • antidóping
 • autoservizo
 • cableado ?

Series léxicas

 • abecedario ...
 • símbolos químicos ...
 • unidades do SI ...
 • símbolos internacionais das linguas ...
 • símbolos de moedas (ISO) ...
 • abreviaturas de materias e disciplinas científicas habituais ...
 • abreviaturas latinas (ab init. cf. ibid. id. ...)
 • abrevituras frecuentes que faltan : n.f., n.m., ...

Léxico xeral

Criterios

Aumentativos (e despectivos), diminutivos: dado que son variacións morfolóxicas sistémicas, será mellor facer ou ben unha recollida sistemática ou non introducilos de momento. Actualmente están introducidos os que non son sistémicos (pulquérrimo, paupérrrimo, etc.)

 • elevadísimo
 • homón
 • mullerona
 • cantarín/cantarina

Léxico específico (conxuntos non integrábeis no corrector xeral)


Vocabulario

Verbos

 • minusvalorar
 • orzamentar
 • reprografar
 • xudicializar
 • limpar
 • profesionalizar
 • formatar
 • monitorizar
 • vencellar
 • artellar
 • desdicir
 • sobrepoñer
 • sobrepor
 • recalcular
 • respaldar
 • anozcar
 • amordiscar
 • amosegar
 • amozcar
 • ataniscar
 • adicionar
 • acoplarNomes (subs. e adx.)

 • mediático/a
 • conexionado/a/s
 • conectividade
 • discrecionalidade (invar.)
 • expedientado/a
 • inquedanza/s
 • orzamentado/a
 • pervivencia (invar.)
 • reprografado/a/s
 • expedientado/a/s
 • xudicialización/s
 • xudicializado/a/s
 • profesionalización/s
 • profundamento/s
 • puntualización/s
 • sostibilidade/s
 • varapau/s
 • cartelaría/s
 • bacallau/s
 • remudista/s
 • canalizador/a/es/as
 • conector/a/es/as
 • xemente/s
 • exixente/s
 • arbotante/s
 • barroquizante/s
 • calcante/s
 • castelanfalante/s
 • desoxixenante/s
 • escintilante/s
 • ligante/s
 • munificiente/s
 • ourilucente/s
 • mesturador/a/es/as
 • portapapeis (invar.)
 • caché/s
 • clúster/s
 • activábel/beis
 • activable/s
 • miniaplicativo/s
 • dispoñible/s
 • dispoñíbel/beis
 • despregábel/beis
 • despregable/s
 • boolenao/a/s
 • búfer/s
 • conversor/a/es
 • cián (invar.)
 • maxenta (invar.)
 • descodificador/a/es/as
 • documentador/a/es/as
 • expansor/a/es/as
 • enchemento
 • escintilante/s
 • preditor/a/es/as
 • anelamento/s
 • anemone/s
 • artellamento/s
 • bacallau/s
 • bel/es
 • capricornio/s
 • carallada/s
 • crack/s
 • cru/s
 • fervellasverzas
 • fono/s
 • inquedanza/s
 • kibbutz
 • leu/lei
 • paolo
 • pregravado/a/os/as
 • preacordo/s
 • preaviso/s
 • pro/s
 • rally
 • sendeirismo/s
 • sendeiro/s
 • sonar/es
 • stradivarius
 • striptease/s
 • subhasta/s
 • suroeste/s
 • tedor/es
 • xacemento/s
 • guionización/s
 • vacúa
 • euscalduna
 • cru/crúa
 • mao/má
 • derradeiro/a
 • devolto/a
 • promedio/s
 • estonio/a
 • biés
 • bisilábico/a/os/as
 • medianoite/s
 • tóner
 • tina/s


Adverbios

-mente

 • exponencialmente
 • disciplinariamente
 • electronicamente
 • financeiramente
 • nomeadamente
 • normativamente
 • penalmente
 • potestativamente
 • bianualmente
 • bienalmente
 • atresadamente
 • certeiramente
 • cinematograficamente
 • cobardemente
 • colexiadamente
 • culturalmente
 • deficitariamente
 • densamente
 • desasosegadamente
 • desdeixadamente
 • despectivamente
 • desprevenidamente
 • disimuladamente
 • ecoloxicamente
 • educadamente
 • exaxeradamente
 • espaciadamente
 • estilisticamente
 • ferreamente
 • financeiramente
 • fiscalmente
 • funcionalmente
 • gostosamente
 • igualitariamente
 • inadecuadamente
 • lúcidamente
 • operativamente
 • porosamente
 • poeticamente
 • ponderadamente
 • previsibelmente
 • prioritariamente
 • psiquicamente
 • semanticamente
 • traizoeiramente
 • tremendamente
 • secuencialmente

Vocabularios especializados:

Son correctas pero non se considera oportuna a súa inclusión porque ou ben son moi específicas, ou ben poden producir confusión (exemplo: relatorio/ponencia).

A partir de agora pasan á páxina de Glosarios.

En discusión

Sen decisión actualmente

Xerais

Criterios

-Non incluír algunhas siglas de cortesía (RIP, QEPD,... que deben ir en minúsculas)


Vocabulario

En xeral habería que revisar a construción de derivados con sufixos e prefixos habituais (bi-, auto-, semi-, pro-, des- ). En todo caso, de introducirse debe facerse en conxunto, non ao socaire do que vaia aparecendo porque son variantes sistémicas de lingua.

Os prefixos máis frecuentes e relevantes para compoñer unha regra serían:

a-
ab-
aero-
afro-
alo-
an-
anfi-
anglo-
ante-
anti-
anti-
antropo-
arbori-
archi-
arqui-
auto-
bi-
bio-
bis-
carbo-
cardi-
centro-
ciclo-
cinema-
circun-
contra-
cosmo-
crio-
cuadr-
cuadri-
curvi-
dactilo-
deca-
deci-
demo-
dermato-
des-
di-
dia-
duo-
e-
eco-
endo-
enter-
entre-
epi-
equi-
estereo-
eu-
euro-
ex-
exo-
extra-
farmaco-
ferro-
fibro-
filo-
fisi-
fon-
grafo-
greco-
hemi-
hept-
heter-
hetero-
hex-
hidr-
hip-
hiper-
hipo-
homo-
i-
indo-
infra-
inter-
intra-
intro-
kilo-
lact-
loco-
logo-
lonxi-
luso-
macro-
magneto-
maxi-
mecano-
medico-
medio-
meso-
meta-
micr-
mini-
mio-
miso-
mono-
nano-
narco-
necro-
neo-
neur-
norte-
octo-
odont-
ofic-
ole-
omni-
onoco-
oo-
organo-
ornito-
orto-
oto-
ovo-
paleo-
pan-
penta-
per-
peri-
petro-
pielo-
piro-
pluvio-
podo-
poli-
porta-
pos-
post-
pre-
preter-
pro-
proto-
pseudo-
psic-
re-
rect-
retro-
semi-
servo-
seudo-
sin-
sismo-
so-
sobre-
socio-
sono-
sub-
super-
supra-
sur-
tecno-
tele-
teo-
topo-
toxico-
traqueo-
tri-
trombo-
turbo-
ultra-
uni-
uro-
vaso-
vice-
video-
xeo-
xero-
zoo-


	interactuar
	interpersoal
	supraterritorial
	autopropagar
	redenominar
	sobrepasar
	priorizar
	renormativización
	sobrepor
	desaglutinado/a
	sobrepoñer 
	multiplataforma
	reutilizar
	minusvalorada
	retroalimentación
	superíndice
    internauta
    interconectar
    multipunto
    tecnotrónica 
 • grupal/is
 • off
 • xentalla
 • canté
 • nefas (por)
 • ? ende (por)

Erros corrixidos

[18-12-2008] [Aínda non propagados ás versións estables/oficiais]

 • Dá como erro "célebre".. suxire "celebre" do verbo celebrar.
 • Non a dá como válida "consensuada"
 • Non a dá como válida "paseniñamente"
 • Non a dá como válida "inquedanza"
 • Non da como válida 'vogalía'.
 • Non ten o verbo LIMPAR mais conxuga un inexistente *IMPAR. Debe faltarlle o "l" ao principio do verbo.
 • Non inclúe o vbo. EXIXIR
 • Non inclúe o adxectivo pregable, nin pregábel como tampouco os plurais correspondentes.
 • Non inclúe o adx. promocional
 • Non ofrece "prexudicial" ao corrixir "prexuiciosa"
 • Non inclúe "dialogantes"
 • Non inclúe "indesexada"
 • Non inclúe descodificador pero si descodificar
 • Non inclúe o subs. conectividade.
 • Non inclúe o adx. derradeiro.
 • Non ofrece "sendeiros" ao corrixir "senderos"

Previos

 • Da como erro "Austria" e suxire cambialo por "Austria"; cambia "Austria" por "Austria " e volve a dar erro co. Parece unha especie de bucle infinito :p
 • Non inclúe "titorial/titoriais".
 • Non inclúe a preposición "por", "blogue/s", "están"
 • É caracteres e non caractéres
 • É cartafoles e non cartafois
 • Non inclúe vinculada e ademais suxire vinculantea.
 • Dá coma erro "prové"
 • Non inclúe "modular"
 • Se escribo "Búscanse" dame erro e suxírime "Buscanse".
 • Contén "robot" pero non "robots".
 • Non inclúe "xove" (de mozo)